សាកល្បងប្រើ Windows8 !

Windows8 ជា OS ជំនាន់ថ្មីរបស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ Microsoft Windows។ ហើយ OS ថ្មីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយ Personal Computer ទាំងប្រភេទ តាមផ្ទះ និង Business Desktops, laptops, netbooks, tablet PCs, និង media center PCs។ យោងទៅតាមពត៌មានក្រៅ ផ្លូវការមួយ បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ថ្ងៃដែលប្រកាសចេញឲ្យប្រើប្រាស់ Windows8 គឺនៅខែ តុលា ឆ្នាំ 2012 នេះ គឺមានន័យថា រងចាំអស់រយះពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ថ្ងៃដែលបានប្រកាសឲ្យ ប្រើប្រាស់ Windows7. ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះផងដែលគឺនៅថ្ងៃទី 31 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2012 នេះ Microsoft បានចេញ ឲ្យ ប្រើប្រាស់សាកល្បង Windows8 ជាផ្លូវការ ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ Product Key ខាងក្រោម នេះដើម្បី Install : TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF ហើយសំរាប់ File .iso យើងអាច Download បានតាមរយៈ link ខាងក្រោមនេះ៖

Download English (X86):

http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=251532

Download English (X64):

http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=251533

Other language:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/iso

សំរាប់ខ្ញុំបានជ្រើសរើសយក ជំរើស Download English (X64) យកមកសាល្បងប្រើប្រាស់ដើម្បី ការចង់ចេះចង់ដឹងរបស់ខ្ឡួនខ្ញុំផ្ទាល់ បន្ទាប់ពី Install ហើយខ្ញុំមានសិទ្ធប្រើប្រាស់វា រហូតដល់ថ្ងៃ ទី 15ខែមករាឆ្នាំ 2013 ដោយស្របច្បាប់មានន័យ រយៈពេលប្រើប្រាស់គឺ 6ខែ។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s