តើលេខដែលបាត់ជាលេខប៉ុន្មាន?

ចូររកលេខដែលបាត់ទាំង២ត្រង់សញ្ញា? ហើយបកស្រាយពីអំនាស់អំណានរបស់អ្នកផង។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to តើលេខដែលបាត់ជាលេខប៉ុន្មាន?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s