ចូរបំពេញលេខក្នុងប្រអប់ទំនេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ!

ចូរបំពេញលេខក្នុងប្រអប់ទំនេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ! តើអ្នកប្រើរយះពេលប៉ុន្មាននាទីក្នុងការធ្វើវា។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s