វចនានុក្រមOnline Websites

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកដែរបានបង្កើត Website វចនានុក្រម សំរាប់ ឲ្យអ្នកសិក្សាទូទៅប្រើប្រាស់ ដោយមិន ចំណាយ លុយកាតអ្វីមួយសេន ដោយ ងាយស្រួលស្រាវជ្រាវ រកពាក្យដែលអ្នកសិក្សាចង់ស្ងែងរកអត្ថន័យ។ ហើយ នេះជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាហៅថា ការបើកចំហរ ចិត្ត (Open Minded) ។ ដើម្បីចូររួមចំនែក ចែករំលែកអ្វីដែល 4opened បានដឹងនោះ ខ្ញុំ សូមណែនាំអ្នកទាំងគ្នាឲ្យស្គាល់ វចនានុក្រម Online Websites ដែល ខ្ញុំបានប្រើ ហើយគិតថាល្អមានប្រយោជន៍ក្នុង ការសិក្សា ដូចខាងក្រោម៖

http://www.english-khmer.com

http://www.thefreedictionary.com/

http://www.yamasa.cc/

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s