របៀបពិនិត្យមើល Speed Bandwidth Internet!

    តើអ្នកចង់ដឹង Speed Bandwidth Internet ដែលអ្នកកំពុង ប្រើមានទំហំ ប៉ុន្មានដែលឬទេ? 4open សូមណែនាំ Website មួយដែលអាច Test Speed Bandwidth Internet បានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត ហើយព្រមទាំងប្រាប់ Public IP Address របស់ Internetទៀតផង។ Website នេះមានឈ្មោះថា Speedtest.net ដែលមាន អាស័យដ្ឋាន http://www.speedtest.net

 www.speedtest.net

ក្រោយការTest

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s