របៀប Install Khmer Unicode ក្នុង OS Windows XP

  នេះមិនមែនជាអ្វីដែល4openចង់ត្រលប់ក្រោយទៅនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាចាស់ ជិតហួស សម័យនោះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលមិត្តភ័ត្តអ្នកអាន WordPress របស់4open សួរ សំនួរមក ហើយសំនួរនេះក៏វាមិនហួសពីសមត្ថិភាពរបស់ 4openផងទើប 4openអាចជួយឆ្លើយ បាន។ សំនួរ សួរថាហេតុអ្វីក៏ ខ្ញុំមិនអាច Install Khmer Unicode ចូរក្នុង កុំព្យូទ័រដែលប្រើ OS Windows? តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូម្តេចទៅទើបអាច Install បាន? ចម្លើយងាយៗ ចំពោះសំនួរទី១ គឺវាមក មួលហេតុ មួយចំបងបំផុតគឺ អ្នកមិនទាន់ចេះ Install។ ចំពោះសំនួរទី២វិញខ្ញុំគិតថា អ្នកបានធ្វើវា រួចហើយ ហើយវាចំនុចត្រឹមត្រូវបំផុតសំរាប់យើងដែលមិនទាន់ចេះ Install គឺត្រូវសួរអ្នកចេះ ឲ្យគេជួយប្រាប់ពីវិធី     Install ទៅវាចប់រឿងបាត់ទៅហើយ។ ត្រូវចងចាំសម្តីរបស់ សម្តេចថា អ្នកចេះតិច បង្រៀនអ្នកមិនចេះ ហើយអ្នកចេះបង្រៀនអ្នកចេះតិច ហើយការរៀនសូត្រគ្មានថ្ងៃ បញ្ចប់ទេ ត្រូវចេះចែករំលែកអ្វីដែលយើងចេះទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃដោយបើកចំហរ។

    មុនពេលដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ Khmer Unicode ក្នុង Windows Xp បានយើងត្រូវមាន Software Khmer Unicode.exe និង file i386 ជាមុនសិន។ សូមចុចត្រង់ពាក្យ 4open Free to download Khmer Unicod ហើយក៏សូម​ចុច 4open Free to download i386 ។ ឥឡូវអ្នកបាន Download រួចហើយអញ្ចឹង 4open នឹងពន្យល់ប្រាប់ពីរបៀប Install ងាយៗដូចខាងក្រោមៈ

សូមជួយបង្រៀនគ្នាបន្តទៀតផង ពី Open Minded ។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s