កម្មវិធីបម្លែងពុម្ភអក្សរខ្មែរយូនីកូដ ( Khmer Unicode Converter )!

   កម្មវិធីបម្លែងពុម្ភអក្សរខ្មែរយូនីកូដ បើតាម     4open ដឹងវាបានវិវឌ្ឍនដល់ ជំនាន់ ទី 1.5.2 ដែលជាជំនាន់ចុងក្រោយ។ តើកម្មវិធីនេះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះបានទៅ? មុននឹងឆ្លើយនឹងសំនូរនេះ 4open សូមប្រាប់ថាកម្មវិធី ជាប្រភេទ Open Soft (Freeware) ដែលអាចប្រើប្រាស់ដោយ ឥតអត់ លុយមួយកាត់មួយសេនឡើយ។ ដូច្នេះ     Download វាទុកប្រើទៅក៏គ្មានខាតអ្វីដែរ។ ប៉ុន្តែឥឡូវ 4open គិតថាមិត្តគួរតែ Download ត្រឹមតែជំនាន់ 1.5.1 សិនបានហើយព្រោះ 4open បាន សាកល្បងប្រើវា វាអាចបម្លែងពុម្ភអក្សរខ្មែរយើងបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។ ចុចត្រង់ពាក្យ 4open to Download Khmer Unicode Converter 1.5.1 ត្រលប់មកកាន់សំនួរសួរថា តើកម្មវិធីនេះ អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះបានទៅ? កម្មវិធីនេះប្រើសំរាប់ ធ្វើការបម្លែងពុម្ភអក្សរខ្មែរពី ដែលចេញមុន ពុម្ភ អក្សរខ្មែរ យូនីកូដ មកខ្មែរយូនីកូដ ហើយក៏បម្លែងត្រលប់ទៅវិញបានដែរ គឺពី ខ្មែរ យូនីកូដ ទៅ ពុម្ភអក្សរជំនាន់មុនខ្មែរយូនីកូដ។ 4open នឹងពន្យល់ប្រាប់ពីរបៀបប្រើបា្រស់កម្មវីធីនេះដូចតទៅ៖

១. កំណត់សំគាល់ៈ

     កម្មវិធីនេះអាចបម្លែងបានតែឯកសារណារ ដែលមានប្រភេទដូចជា Open Office.org Writer ដែល មាន Extensions (.odt), ឯកសារ Plain Text, Web Page និង ជាHTML តែប៉ុណ្ណោះ។ ឯកសារដែលទទួលបានពីការ បម្លែងកម្មវិធីនេះនឹងបង្កើតជាប្រភេទ  Open Office.org Writer ដែល មាន Extensions (.odt) ។ ឯកសារតែប្រភេទ Microsoft Office Words ដែលមាន Extensions (.doc) ជាប្រភេទ Microsoft Office word 2007 មកក្រោម។ ហើយចំពោះ Extensions (.docx) ជាប្រភេទ ឯកសារសំរាប់ Microsoft Office word 2010 តើអាច បម្លែងបានទេ? ចម្លើយគឺត្រូវបម្លែងពី Microsoft Office word ទៅកាន់ Open Office.org ជាមុនទៅ វាចប់ហើយ។ សំរាប់របៀបបម្លែង ពី Microsoft Office Word ទៅកាន់  Open Office.org នេះវិញ វាទាមទារឲ្យយើងមានកម្មវិធី Open Office.org ហើយប្រើ Save as ទៅវាចប់បាត់ទៅហើយ។ ចំពោះអ្នកប្រើ Microsoft Office Word 2010 អាចបម្លែងបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈ Save As មិនចាំបាច់ទាមទារ កម្មវិធី Open Office.org ឡើយ។ មិត្តអាច Download Open Office.org ដោយ គ្រាន់តែចុច 4open to Download Open Office.org Free  ហើយ Install វាទៅវាចប់រឿងហើយ។

២. របៀបប្រើប្រាស់    

បន្ទាប់ពីធ្វើការ Download រួចហើយ សូម Install កម្មវិធីនេះហើយសូមចុចបើកកម្មវិធីនេះមើលៈ

រូបខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Khmer Converter ។

សូមឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញការងារ ក៏ដូចជា ការសិក្សា ព្រមទាំង ក្លាយខ្លួនទៅជាមនុសបើកចំហរ។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s