តើអ្វីទៅជា all my apps?

       បន្ទាប់ទទួលបាន  Comment មួយដែល ចង់ឲ្យ 4open ដាក់បង្ហាញគំនិតថ្មី ពត៌មានថ្មី ដោយចង់ឲ្យ Post ឲ្យបានរហ័សជាងមុននោះ។ 4open សូមអរគុណ ហើយសន្យាថា និងខិតខំ ប្រឹងប្រែព្យាយាម Post ឲ្យបានរហ័សជាងមុន។ ត្រលប់មកប្រធានបទយើងវិញថា តើអ្វីទៅជា all my apps? all my apps ជាឈ្មោះ Website មួយដែលជា Website ដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយ កម្មវិធី New Applications សំរាប់ Downloadយកមកប្រើប្រាស់ ដែលមានដាក់ទាំង កម្មវីធីអាចប្រើប្រាស់ ដោយ Free និងត្រូវចំណាយលុយក៏មាន។ ដើម្បីចូលទៅកាន់ all my apps Website សូមចុង លើរូបខាងក្រោមៈ

បន្ទាប់ពីមិត្តចូលទៅកាន់ Website នេះហើយ អាចជ្រើសរើសកម្មវីធីអ្វីដែល មិត្តគិតថាអាច ដោះ ស្រាយបញ្ហាដែលមិត្តជួបប្រទះបានដោយងាយ។ សំរាប់អ្នកដែលចង់សាកល្បងប្រើប្រាស់ កម្មវិធី​ ថ្មីៗ ប្រហែលជាពេញចិត្តនិង Website នេះជាមិនខាន។ បើទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អ ឬក៏ មាន កម្មវិធីល្អដែលមិត្តគិតថាល្អ សូមជួយប្រាប់ 4open ផង ដើម្បីឲ្យ 4open អាចចែករំលែកវា ទៅ អ្នក ដទៃបន្តទៀត។ ពីបើកចំហរ

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s