តើអ្វីទៅជាកម្មវិធី Freeware?

កម្មវិធី Freeware ជាកម្មវិធីមួយ​ដែលអាច Download យកមកប្រើប្រាស់ បានដោយអត់អស់ លុយទិញ អស់តែលុយប្រើInternet សំរាប់ Download តែប៉ុណ្ណោះបាទ។ ហើយកម្មវិធី Freeware ខ្លះមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងជាង Application ដែលចំណាយលុយទៀតផង​។ ដូច្នេះហើយបាន ជា 4open ចង់ឲ្យមិត្តដែលបានចូលអាន 4open wordpress ទទួលបាន ផលប្រយោជន៍ពី ការប្រើ ប្រាស់ កម្មវិធីFreeware។ ឧទាហរណ៍កម្មវិធី Freeware ដែលពេញនិយមបំផុត ដូចជា Skype, Comodo Internet Security, uTorrent , CCleaner ជាដើមដែលអាច Download យកមក ប្រើប្រាស់ដោយអត់អស់លុយ។ មិត្តទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់ដឹងតើ Website ឈ្មោះអ្វីដែលអាច Download កម្មវិធីទាំងនោះបាន។ សំរាប់ 4open ចូរចិត្ត Download តាមរយៈ Website: http://www.fileHippo.com, http://www.9down.comជាដើម។

រូបភាពបង្ហាញពី Website: http://www.fileHippo.com

រូបភាពបង្ហាញពី Website : http://www.9down.com

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅឲ្យមិត្តដោយបើកចំហរដើម្បីបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ! ពី Open Minded

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s