របៀបប្រើប្រាស់ COUNTIF ( ) ក្នុង Microsoft Excel

   COUNTIF ( ) ប្រើសំរាប់រាប់អ្វីមួយទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលចង់បាន ហើយការប្រើប្រាស់វា មិនមានការលំបាកទេ ដោយគ្រាន់តែយល់ពី ទំរងរូបមន្តគន្លឺះ( Syntax) ទៅបានហើយ។

Syntax

= COUNTIF (Range, criteria)

Range គឺជាជួរនៃ Cell ដែលចង់រាប់អ្វីមួយ (criteria)

criteria គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលតំរូវឲ្យ COUNTIF ( ) Function រាប់

ឧទាហរណ៍ ក្នុងរូបខាងក្រោម៖ យើងចង់ដឹងថាតើពាក្យថា Lay Sokhon  , Open Minded ,4open មានប៉ុន្នាន ដោយប្រើប្រាស់ រូបមន្ត COUNTIF ( )។

រូប បើកចំហរ COUNTIF ( ) ទី ១

នៅក្នុង Cell A10 ប្រសិនបើយើងចង់រាប់ឲ្យដឹងថាតើពាក្យថា 4open មានប៉ុន្មានយើងត្រូវ វាយ =COUNTIF(A1:A9,”4open”) បន្ទាប់ពី Enter យើងនឹងទទួលបានតំលៃ 2.

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s