របៀបប្រើ IF Function ក្នុង Microsoft Excel

     ការប្រើប្រាស់ IF Function ក្នុង Microsoft Excel មានសារសំខាន់ណាព្រោះគ្រប់Function ទាំងអស់អាចជួយផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយ ចំនួនជាពិសេស  IF Function នេះក៏ជា Function មួយចាំបាច់ត្រូវតែចេះប្រើទើបធ្វើឲ្យ ការងារ មានភាពងាយស្រួល។

តើ IF Function  មានទំរងបែបណា?

នៅពេលយើង វាយ ពាក្យថា =If () ក្នុង Cell វានឹងបង្ហាញទំរងពន្យល់ដូចខាងក្រោម៖

=IF(Logical_test, Value_if_true, Value_if_false)

Logical_test គឹជាតំលៃ ឬបញ្ហាដែលត្រូវឲ្យផលថា “True” or “False” ពិត​ ឬក៏ មិនពិត

Value_if_true គឺជាតំលៃដែលនឹងផ្តល់ឲ្យត្រលប់មកវិញ ប្រសិន Logical_test ជាតំលៃ “True” Value_if_false គឺជាតំលៃដែលនឹងផ្តល់ឲ្យត្រលប់មកវិញ ប្រសិន Logical_test ជាតំលៃ “False”

ឧទាហរណ៍ ទំរង IF()

=IF(B2>7, B2*7,B2) ក្នុងករណីនេះ Function IF () នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តំលៃ B2>7 ឬក៏B2<=7 មានន័យបើកB2តូចជាង 7 វាជាលក្ខណ្ឌពិត អញ្ជឹង វាតបន្តធ្វើ Value_if_true គឺបញ្ចេញតំលៃ  B2*7 ផ្ទុយទៅ វិញប្រសិនបើB2<=7 វាជាលក្ខណ្ឌមិនពិត វានឹងបន្តធ្វើ Value_if_false គឺបញ្ចេញតំលៃ B2 ។  ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ សូមមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ =IF(C34>=B34,C34,“Entry Not Valid”) ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើ IF () Function វាផ្ទៀងផ្ទាត់បើ មើលឃើញតំលៃពិតវាបញ្ជេញតំលៃពិត C34 ផ្ទុយទៅវិញបើវាមិនពិតវាបញ្ចេញតំលៃ “Entry Not Valid”។ សូមមើលឧទាហរណ៍៣ =IF(D10<2500,“NO”, “Yes”)  បន្ទាប់មក IF () Function វាផ្ទៀងផ្ទាត់បើ ឃើញតំលៃ ពិតវាបញ្ចេញតំលៃពិត “NO” ផ្ទុយទៅវិញបើ តំលៃមិនពិតវាបញ្ចេញ តំលៃ“Yes”
របៀបប្រើIF () Function ចប់ដោយសង្ខេបត្រឹមនេះ។ ចូររួមដើម្បីចែករំលែកដោយបើកចំហរ។  

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s