ការរៀបចំ User Profile

ការបង្កើត User Profile គឺប្រៀបដូចជាការបង្កើត Map Drive ទៅឲ្យUsers ដែរ ដោយមានការ កំនត់សិទ្ធិ និងសុវត្ថិភាពរបស់ User ក្នុងការ Logon ចូលទៅប្រើប្រាស់ Map Drive ដែលបាន បង្កើត ។ ការបង្កើត User Profile ត្រូវធ្វើតាមដូចខាងក្រោម ៖

  • បង្កើត Organizational Unit ដើមី្បគ្រប់គ្រងលើ Group User និង User
  • បង្កើត Group User ឬ User
  • កំនត់ User Rights Policy ដែលជាការកំនត់សិទ្ធិ User ឲ្យធ្វើអ្វីមួយទៅតាម គោលការណ៍ (Policy) នៅក្នុង Window ។
  • បង្កើត Public_Sharing​ ជា Share Folder នៅលើ Drive ដែលមាន File System ជា NTFS ។ ត្រូវដាក់ Share Folder ដោយ Right-Click លើវា ហើយរើសយក Sharing and Security រួចហើយនឹងបានផ្ទាំងមួយដូចរូបភាពទី D.១៣ ៖

រូបភាពទី D.១៣ :Sharing Public_Sharing Folder

ហើយរើសយក Share this folder ដូចរូបភាពទី​ D.១៤ ៖

រូបភាពទី D.១៤: Public_Sharing Folder Properties

ចុចយក Permission ដើមី្បកំនត់សិទ្ធិរបស់ Staff_Sharing Folder នេះថាតើ Users ឬ Group User ណាខ្លះ ដែលមានសិទ្ធិចូលទៅប្រើប្រាស់ Folder នេះ ។

រូបភាពទី D.១៥:Public_Sharing Folder Permissions

បន្ទាប់មកត្រូវបង្កើត Folder សំរាប់ User នីមួយៗ ហើយត្រូវ Share Folder របស់ User ទាំង អស់នោះ ដោយចូលទៅកំនត់សិទ្ធក្នុង Permission និង Security Tab ដូចរូបភាពទី D.១៤ ។ ក្នុងផ្ទាំង Permission និង Security Tab ត្រូវធ្វើការ Remove Everyone ចេញពី ប្រអប់ Group or User Name ដើមី្បកុំឲ្យUser ណាក៏អាច Logon ចូលទៅប្រើប្រាស់បាន ហើយត្រូវធ្វើការ Add ឡើងវិញនូវ User ដែលចាំបាច់ ។ ចំណែកឯ Security Tab វិញ ជាកន្លែងកំនត់សិទ្ធបន្ថែមលើស ពីការកំនត់ក្នុងផ្ទាំង Permission ។

រូបភាពទីD.១៦:Public_Sharing Folder Security

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s