ការបង្កើត User Account

ក្នុងផ្ទាំង Active Directory Users and Computers ចុចRight-Click លើឈ្មោះ Group ដែលបាន បង្កើតមុននេះ ហើយរើសយក New à Userដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី D.៥ ៖

រូបភាពទី D.៥ : Creating New User Account

  • ត្រូវបំពេញ User Information នៅក្នុងផ្ទាំង New Object – User ដើមី្បកំណត់សំគាល់ នូវព័ត៌មានរបស់ User ម្នាក់ៗ ហើយចុច Nextដូចរូបភាពទី D.៦ ៖

រូបភាពទី D.៦ :Naming New User Account

–      នៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើ កន្លែងដែលត្រូវវាយចូលនោះគឺ ប្រអប់ First Name, Initials, និង Last Name ដែលជា នាមត្រកូល នាមកណ្តាល និង នាមខ្លួន របស់ User ម្នាក់ៗ ។ ចំនែកឯនៅត្រង់ប្រអប់ User logon name វិញ ត្រូវបំពេញឈ្មោះដែល User នោះត្រូវយកទៅ Logon នៅលើម៉ាស៊ីន Client ។

  • បំពេញ Passwordហើយ Tick យក User cannot change password ហើយនិង Password never expires ហើយចុច Nextដូចរូបភាពទី D.៧ ៖

រូបភាពទី D.៧:Creating User Password

–      Password ដែលនឹងត្រូវប្រើត្រូវតែមានលក្ខណៈ Plaintext ហើយនិង Strong ឧទាហរណ៍ដូចជា Pa$$w0rd (0 គឺលេខសូន្យ) ។

–      ចំពោះជំរើស User must changes password at next logon មានន័យថា User ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ Password នៅពេល Logon ម្តងៗ ។

–      ចំពោះជំរើស User cannot change password មានន័យថា User មិនអាចមានសិទ្ធិធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ Password របស់គេបានឡើយ ។

–      ចំពោះជំរើស Password never expires មានន័យថា Password ដែលដាក់នេះ នឹងមិនផុតកំណត់ក្នុងការ ប្រើប្រាស់នោះទេ គឺ User អាចប្រើបានរហូត ។

–      ចំពោះជំរើស Account is disabled មានន័យថា User Account មួយនេះ មិនត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ នោះទេ គឺ User មិនអាចយក logon name នៃ User Account នេះទៅ Logon បានឡើយ ។

  • បន្ទាប់មកចុច Finish ដូចរូបភាពទី D.៨ ៖

រូបភាពទី D.៨ :Finishing User Account Creation

  • Adding User to Group Account:

­   Right-Click on “User Account” and select on “Add to a group” ដូចរូបទី D.៩ ៖

រូបភាពទី D.៩ :Adding User to Group Account

­   វាយអក្សរដើមដែលស្រដៀងនឹងឈ្មោះ Group ហើយចុច Check Names បើត្រឹមត្រូវហើយ ត្រូវចុច OKដែលមានដូចរូបភាពទី D.១០ ៖

រូបភាពទី D.១០ :Selecting Group Account

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s