ការបង្កើត Script File

Script File ត្រូវគេប្រើសំរាប់ឲ្យជំនួសនូវការបង្កើត Map Drive ដដែលៗ ។ វាមានលក្ខណៈស្វ័យ ប្រវត្តិនៅពេល User នីមួយៗធ្វើការ Logon វានឹងធ្វើការ Run នូវ Script File ដែលបានកំនត់ ។ ក្នុងការបង្កើត Script File យអាចប្រើកម្មវិធី Notepad របស់ Window ដោយសរសេរដូចរូបភាពទី ទីD.១៧ ។

រូបភាពទី D.១៧ :Creating Script File

បន្ទាប់ពីបានសរសេរ Script File រួចរាល់ហើយត្រូវ Save File Notepad នេះជាមួយនឹង Extension មួយគឺ “.bat ” ហើយបន្ទាប់មកទៀត ត្រូវរក្សាវាទុកនៅក្នុងទីតាំងមួយគឺ ៖

C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\ifl-japanese.edu\scripts

រូបភាពទី D.១៨ : Saving Script File

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s