ការបង្កើត Group User

ក្នុងផ្ទាំង Active Directory Users and Computers ចុចRight-Click លើឈ្មោះ OU ដែលបាន បង្កើតមុននេះហើយរើសយក New à Groupដូចដែលបាន បង្ហាញក្នុងរូបភាពទី D.៣ ខាងក្រោម ៖

រូបភាពទី D.៣ :Creating New Group Account

ក្រោយមកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយទៀត ហើយនៅ   ត្រង់ប្រអប់ Group Name សូមវាយបញ្ចូល ឈ្មោះនៃ Group Account ដែលចង់បង្កើត ដូចក្នុងរូបភាពទី D.៤ ៖

រូបភាពទី D.៤ :Naming New Group Account

ចំពោះ Group scope ជា Default ត្រូវបានកំណត់យក Global ដែលមានលក្ខណៈជាសកល ហើយនិង Group type ជា Default ត្រូវបានកំណត់យក Security ដែលមានលក្ខណៈតឹងរឹង គឺផ្តល់សុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ ។

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s