ការតំឡើង Organizational Unit

–        បើកម៉ាស៊ីន Domain Controller Server ឲ្យដំណើរការ

–        ចុចលើ Start à Programs à Administrative Tools

ហើយចុចលើ Active Directory Users and Computers

–        នៅក្នុងផ្ទាំង Active Directory Users and Computers សូម Right-Click លើឈ្មោះ Domain (ifl-japanese.edu) ហើយចុចយក New បន្ទាប់មករើសយក Organizational Unit ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី D.១ ។

រូបភាពទី D.១ :Creating New Organizational Unit

ក្រោយមកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយទៀត ហើយនៅត្រង់កន្លែងប្រអប់ OU Name សូមវាយបញ្ចូល ឈ្មោះរបស់Organizational Unit ដែលចង់បង្កើត ដូចក្នុងរូបភាពទី D.២ ៖

រូបភាពទី D.២​​ :Naming New Organizational Unit

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s