ការតំឡើង Microsoft ISA Server 2006

១.ដំបូងយើងត្រូវដាក់ CD ដែលមាន ISA 2006 ចូលក្នុង CD-ROM បន្ទាប់មកចុចលើ Setup.exe រួចចុចយក Install ISA Server 2006 ដូចរូប ៖

រូបភាព C.1 : ISA Server 2006 Pre-Setup Dialog

២. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង Welcome to the Installation Wizard ចុច Next

រូបភាព C.2 : Welcome to the Installation Wizard

៣. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង License Agreement រើសយក I accept the terms in the license agreement ហើយចុច Next

រូបភាព C.3 : License Agreement

៤. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង Customer Information ត្រូវវាយបំពេញត្រង់ប្រអប់ User Name, Organization, and Product Serial Number ហើយចុច Next

រូបភាព C.4 : Customer Information

៥. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង Setup Type រើសយក Typical ហើយចុច Next

រូបភាព C.5 : Setup Type

៦. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង Internal Network ចុច Add ដើមី្បកំនត់ Range

រូបភាព C.6 : Internal Network

៧. បន្ទាប់ពីចុច Add មកយើងបានផ្ទាំង Addressesហើយចុច Add Adapter

រូបភាព C.7 : Addresses

៨. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង Select Network Adapterសូម check លើ​ Private-LAN ហើយចុច OK

រូបភាព C.8 : Select Network Adapter

៩. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង Addressesដដែលចុច OK

រូបភាព C.9 : Addresses

១០. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង Firewall Client Connections សូម check យក Allow non-encrypted Firewall client connections ហើយចុច Next

រូបភាព C.10 : Firewall Client Connections

១១. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង Ready to Install the Program ចុច Install

រូបភាព C.11 : Ready to Install the Program

១២. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំងបន្ទាប់នេះ យើងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ Complete

រូបភាព C.12 : Installing Microsoft ISA Server 2006

១៣. បន្ទាប់មកក្នុងផ្ទាំង Installation Completed ចុច Finish

រូបភាព C.13 : Installation Complete

 

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s