ការកំណត់សិទ្ធិ Logon សំរាប់ User Account

User Account គឺកំណត់ទៅលើ User ថាតើឲ្យUser ធ្វើការ Logon នៅថ្ងៃណាខ្លះ និងកំណត់ថាតើ User អាច Logon លើម៉ាស៊ីនណាខ្លះ ។ ការអាចកំណត់សិទ្ធិ Logon របស់ User ណាមួយដោយ Double-Click លើ User នោះ ហើយចុចយក Account Tab ដូចរូបភាពទី D.១១ ៖

រូបភាពទី D.១១ :User Account Properties – Account Tab

ក្នុងរូបភាពទីD.១១ឃើញមាន ៖

 • Logon Hour សំរាប់កំនត់ពេលវេលាឲ្យUser ធ្វើការ Logon ចូល
 • Logon To សំរាប់កំនត់ Computer ណាមួយ ដែល User អាច Logon ចូលបាន
  • All computers: User អាច Logon លើគ្រប់ Computers ក្នុង LAN
  • The following computers: User អាច Logon ទៅតាមចំនួនដែលកំនត់
  • Account Expires:
   • Never ការកំនត់ Account របស់ User គឺមិនត្រូវបានផុតកំនត់
   • End of ការកំនត់ Account របស់ User នឹងផុតកំនត់នៅថ្ងៃណាមួយ

រូបភាពទី D.១២ :Logon Hours of User Account

Advertisements

About Open Minded

I'm Khmer. I was born in Phnom Penh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s