Monthly Archives: April 2011

TeamViewer 6 for Windows

បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារ​ បច្ចេកវិទ្យា Network និង Internet បានធ្វើឲ្យ ពិភពលោករួមតូច ដែល​អាចឲ្យ​មនុស្សយើងធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយឆាប់រហ័ស មានសុវត្ថិភាព ព្រមទាំង ចំណេញពេលវេលា និងថវិកាទៀតផង។ ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបាននូវ ផលប្រយោជន៍​ទាំងអស់នោះបាន វាទាមទារឲ្យ យើងចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។Open Minded នៅពេលនេះ​ដើម្បីចូលរួមចំនែកក្នុងការ បើកចំហ ចំនេះដឹង​ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Network និង Internet យើងសូមធ្វើការបង្ហាញនូវ ឈ្មោះកម្មវីធីមួយ ដែលអាចជួយ សំរួលដល់​ការប្រើប្រាស់ ការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រពីចំងាយ (Remote Control and Share Desktop)។ កម្មវិធីនេះ មានឈ្មោះហៅថា TeamViewer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Networking Media Cable

    បច្ចុប្បន្ននេះ  ប្រព័ន្ធបណ្តាញស្ទើតែទាំងអស់ បានប្រើប្រាស់នូវខ្សែ (Cables) ដើមី្បធ្វើការទំនាក់ ទំនងគ្នាពីកុំព្យូទ័រ មួយទៅកាន់កុំព្យូទ័រមួយទៀត ។ ការប្រើប្រាស់នូវប្រភេទខ្សែក្នុងប្រព័ន្ធ បណ្តាញ គឺដើមី្បបញ្ជូន Signal ទៅវិញទៅមករវាង Device មួយទៅ Device មួយផ្សេងទៀត ។ Signal ដែលបានបញ្ជូននោះគឺនៅក្នុងទំរង់នៃថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (Electromagnetic Signal) អាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សុញ្ញកាស ខ្យល់ ឬរូបធាតុសំរាប់ចំលង Data ។ Network Media ដែលគេប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានច្រើនប្រភេទតែអ្វីដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានលើក មក សិក្សាមានតែ ៣ ប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺ ៖ Twisted Pair Cable, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Network Design – Network Topology

    អ្នក Design ត្រូវវិភាគលើគំរោងរបស់ខ្លួន តើគួរកំណត់យក Hardware និង Software បែបណា ដែលជា លក្ខខ័ណ្ឌដ៏ល្អបំផុតសំរាប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញ ហើយអ្នក Design ត្រូវការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និត ជាមួយអ្នកតំឡើងប្រព័ន្ធ ដើមី្ប ជៀសវាងការតំឡើងដែលមិនអាចទទួលជោគជ័យ ។ ការ Design Network ចាំបាច់ត្រូវយល់ ដឹងអំពី Components ទាំងឡាយណា ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយ Network ក្នុងគោលបំណង ឲ្យល្អទៅតាមសេចក្តីត្រូវការ និងភាពចាំបាច់ដែល បានពី System Analysis ។ ម្យ៉ាងទៀតគឺ Network Topology ដែលត្រូវបានចែកជាប្រភេទដូចខាងក្រោម ៖ ១- … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Network Protocol

Network Protocol ត្រូវបានគេឲ្យអត្ថន័យថាជាភាសានៃច្បាប់ និងការសន្មត់សំរាប់ការធ្វើទំនាក់ ទំនងរវាង Devices និង Devices ។ Protocol មួយដោយរួមបញ្ចូលទាំងការ Formatting នៃច្បាប់ ជាក់លាក់មួយដែលធ្វើឲ្យ Package របស់ទិន្នន័យទៅជា Message ហើយអាចផ្ញើវាចេញទៅ ឲ្យគេអាចទទួលយកបានទិន្នន័យទាំងនេះក្នុង លក្ខណៈមួយសមស្រប ទៅតាមការទំនាក់ ទំនងគ្នានោះ ។Protocol ជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុង Computer Networking ត្រូវបានគេរៀបចំវាពី Level ខ្ពស់រហូតដល់ Level ទាប ។ ចំពោះ Internet Protocol ដោយរួម បញ្ចូលទាំង IP និងគ្រប់ High-Level … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញ

     យោងតាមសៀវភៅ Nancy Thalia Reynolds: MCSE Training Networking Essential បានបញ្ជាក់ថា Network Standard សព្វថ្ងៃនេះមាន ២ ប្រភេទគឺ Peer-to-Peer និង Server Based ។ បណ្តាញប្រភេទ Peer-to-Peer ដោយយោងតាមរូបភាពទី ២.១ បានបង្ហាញពីប្រភេទបណ្តាញ Peer-to-Peer គឺជាការតភ្ជាប់រវាង កុំព្យូទ័រពីរ ឬ ច្រើន ដែលអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបាន ហើយការងាររបស់វាមានលក្ខណៈស្មើសិទ្ធិគ្នា គឺកុំព្យូទ័រមួយអាចដើរតួជាអ្នកផ្តល់ Resources ឲ្យគេផង និងទទួល Resources ពីគេផង ។ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Make a donation 4 Japan

On March 11 at 2:46pm JST a massive 9.0-magnitude earthquake occurred near the northeastern coast of Japan, creating extremely destructive tsunami waves which hit Japan just minutes after the earthquake, and triggering evacuations and warnings across the Pacific Ocean. The … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

បញ្ហានិងដំណោះស្រាយ Network & Internet (Troubleshouting)

បញ្ហាផ្សេងៗអាចនឹងកើតមានឡើងដោយមិនដឹងខ្លួន ដូច្នេះទាមទារអោយមានការដោះស្រាយបានទាន់ ពេលវេលា ។ បញ្ហាដែលជារឿយៗកើតមាន នៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្តាញ របស់ដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាជប៉ុនមានដូចជា ៖ –      បញ្ហាទី១:ភាពរអាក់រអួលខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត បញ្ហានេះអាចបណ្តាលមកពីពីរករណីដែលអាចកើតមានឡើងដូចជា ៖ ករណីទី ១ ៖ បណ្តាលមកពីបញ្ហាក្នុងប្រព័ន្ធបណ្តាញ របស់ដេប៉ាតឺម៉ង់ ។ ដើម្បីដោះស្រាយ ត្រូវត្រួតពិនិត្យ មើល Event Logs ដើមី្បតាមដានមើល Errors ដែលបានកើតឡើងក្នុង ISA 2006 ដូចជា Services មិនដំណើរការជាដើម ។ ក្នុងករណីចាំបាច់គួរតែ Restart ម៉ាស៊ីន ISA Server ដើមី្បអោយ Services ទាំងនោះមានដំណើរការជាធម្មតាវិញ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ការបង្កើត Script File

Script File ត្រូវគេប្រើសំរាប់ឲ្យជំនួសនូវការបង្កើត Map Drive ដដែលៗ ។ វាមានលក្ខណៈស្វ័យ ប្រវត្តិនៅពេល User នីមួយៗធ្វើការ Logon វានឹងធ្វើការ Run នូវ Script File ដែលបានកំនត់ ។ ក្នុងការបង្កើត Script File យអាចប្រើកម្មវិធី Notepad របស់ Window ដោយសរសេរដូចរូបភាពទី ទីD.១៧ ។ រូបភាពទី D.១៧ :Creating Script File បន្ទាប់ពីបានសរសេរ Script File រួចរាល់ហើយត្រូវ Save File … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ការរៀបចំ User Profile

ការបង្កើត User Profile គឺប្រៀបដូចជាការបង្កើត Map Drive ទៅឲ្យUsers ដែរ ដោយមានការ កំនត់សិទ្ធិ និងសុវត្ថិភាពរបស់ User ក្នុងការ Logon ចូលទៅប្រើប្រាស់ Map Drive ដែលបាន បង្កើត ។ ការបង្កើត User Profile ត្រូវធ្វើតាមដូចខាងក្រោម ៖ បង្កើត Organizational Unit ដើមី្បគ្រប់គ្រងលើ Group User និង User បង្កើត Group User ឬ User កំនត់ User … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ការកំណត់សិទ្ធិ Logon សំរាប់ User Account

User Account គឺកំណត់ទៅលើ User ថាតើឲ្យUser ធ្វើការ Logon នៅថ្ងៃណាខ្លះ និងកំណត់ថាតើ User អាច Logon លើម៉ាស៊ីនណាខ្លះ ។ ការអាចកំណត់សិទ្ធិ Logon របស់ User ណាមួយដោយ Double-Click លើ User នោះ ហើយចុចយក Account Tab ដូចរូបភាពទី D.១១ ៖ រូបភាពទី D.១១ :User Account Properties – Account Tab ក្នុងរូបភាពទីD.១១ឃើញមាន ៖ Logon … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment