កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

សំរាប់ចូររួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាពត៌មានវិទ្យាក្នុង ស្រុកខ្មែរ យើងឲ្យកាន់ តែបាន ដូចប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ 4open សូមចូររួមចំនែកដែរ ទោះបីជាការចូររួមរបស់ 4open មានកំរិតតូច បំផុតក៏ដោយ ក៏4open សប្បាយរីករាយនឹង បន្តការគាំទ្រអក្សរខ្មែរក្នុង បច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើប។ នេះក៏ជាទំព័រមួយថ្មីទៀត ដែលមានឈ្មោះថា កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Computer Programs) ។ ដែលជា ទំព័រប្រមូលផ្តុំទៅដោយ កម្មវិធីសំរាប់កុំព្យូទ័រថ្មីៗ សំរាប់មិត្ត ទាំងអស់គ្នារបស់ 4Open

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s